Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 22. května 2003

Přítomni (bez titulů): Forst, Hajičová, Kryl, Kučera, Panevová, Plášil, Pultr, Štěpánek, Töpfer
  1. Kontrola zápisů z předchozích jednání - bez připomínek.

  2. Proděkan Kučera seznámil kolegium s obsahem připomínek k učebním plánům.

  3. Proděkan Kučera informoval kolegium o tom, že předložil vedení fakulty první předběžný návrh na dva nové výzkumné záměry, jež by měly nahradit současné. Snaha o integraci je pravděpodobně všeobecným trendem - členové kolegia byli vyzváni, aby získávali informace o záměrech na jiných pracovištích. Na informatické sekci je třeba zvážit případné sloučení do jednoho VZ.

  4. Proděkan Kučera informoval o dělení knihovny. Dělení se provede dohodou, dále se budou knihy uchovávat tam, kde byly objednány. Předložil rovněž seznam časopisů, které fakulta objednává - připomínky do 14 dnů.

  5. Proděkan Kučera seznámil kolegium s vývojem přestavby budovy. Závažným problémem je narušená statika rotundy - provoz laboratoří jistě nezačne v zimním semestru. Učebny by naopak byly velmi zapotřebí, neboť s vysokou pravděpodobností dojde k rekonstrukci rovněž v Karlíně.

Zapsal: Forst