Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 7. února 2002

Přítomni (bez titulů): Forst, Hajič, Hajičová, Kryl, Kučera, Pokorný, Štěpánek, Töpfer, Zimmermann
 1. Proděkan Kučera informoval o hospodářském výsledku r. 2001. Sekce skončila s přebytkem, jehož většina se vešla do povolených 10%. Letos je třeba bilanci pracovišť poněkud lépe kontrolovat.

 2. Proděkan Kučera dále informoval o změnách tarifů. Od února platí nové mzdové tabulky a některým pracovníkům bylo nutné zvýšit tarify (při současném snížení osobního ohodnocení). O skutečných úpravách platů se sekce rozhodne, až bude znám letošní rozpočet.

 3. Proděkan Kučera rozdal vedoucím pracovišť přehledy pedagogického vytížení pracovníků sekce a požádal o zaujmutí stanoviska k některým případům.

 4. Proděkan Kučera a kol. Forst informovali o stavu rekonstrukce budovy:
  - architekt Beneš se dohodl s dodavatelem o ukončení práce na projektu
  - nový architekt přinesl první návrh změněné dispozice toalet, jednání s ním nyní budou probíhat pravidelně
  - Pražské arcibiskupství trvá na původní dohodě o náhradě za přístup na požární únikovou cestu (výměna s místností za refektářem)
  - vedení fakulty schválilo umístění prodejny Matfyzpressu v nové budově (jedna místnost naproti bývalé prodejně Erudia), sekce toto rozhodnutí nepovažuje za rozumné, nicméně ho bere na vědomí
  - padl návrh na rozšíření S6 o první z přilehlých místností (vznikl by lepší vstup)

 5. Proděkan Kučera upozornil na blížící se volby do AS. Rovněž je třeba zvýšit intenzitu hledání vhodného kandidáta na sekčního proděkana.

 6. Proděkan Kučera požádal vedoucí o podklady pro Výroční zprávu.

 7. Kolegium sekce schválilo přijetí další pracovnice na částečný úvazek na správu výpočetní techniky na ÚFAL/CKL.

Zapsal: Forst