Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 11. října 2001

Přítomni (bez titulů): Forst, Hajičová, Kratochvíl, Kryl, Pokorný, Pultr, Renc, Štěpánek, Töpfer
Hosté (bez titulů): Karas, Sedlák
 1. Kolegium sekce schválilo návrhy KSI a ÚFAL na ediční činnost.

 2. Kol. Renc zahájil projednávání hlavního bodu programu: aktuálního stavu rekonstrukce budovy, kol. Sedlák vyjasnil některá nedorozumění, ke kterým došlo v minulém týdnu a kol. Karas seznámil kolegium s některými informacemi technického rázu.

 3. Kolegium sekce bylo vyzváno ke zvážení odpovědí na některé otázky, jejichž řešení se může změnit s nastalou změnou projektanta:
  - je možné/vhodné využít prostor v 1.p. (budovy resp. rotundy) k dočasnému přemístění zaměstnanců z rekonstruovaných kanceláří
  - je vhodné/žádoucí/nutné vrátit do budovy výuku (učebny a laboratoře) nejdříve, jak to bude možné, nebo je možné provizorium v menze provozovat delší dobu
  - má se tudíž po rekonstrukci vertikálního jádra pokračovat celým severním křídlem
  - za jakých podmínek by bylo možné rekonstruovat najednou větší části budovy (např. celá křídla), než bylo původně plánováno (celé patro či dvě patra v jednom křídle).

 4. Vedoucí pracovišť byli vyzváni, aby do týdne připravili pasportizaci jim přidělených kanceláří v budově. Plány budovy dodá kol. Hájek. Současně dostanou členové kolegia momentální návrh hrubého harmonogramu stavby.

 5. Kolegium sekce schválilo přesun prodejny skript do současné vrátnice, laboratoře Carolina do místnosti, kde nyní sídlí kol. Simon (poblíž nového vchodu) a přesun kol. Simona do jiných prostor. Sekce bere na vědomí, že dostala k dispozici starou prodejnu Erudia.

 6. Kol. Kratochvíl a Kryl požádali zástupce vedení fakulty, aby na jednání se stavební firmou směl být přítomen zástupce Skupiny Budova. Přítomní členové vedení tento návrh uvítali.

Zapsal: Forst