Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 3. února 2000

Přítomni: Forst, Hajičová, Koubek, Kratochvíl, Kryl, Kučera, Panevová, Pokorný, Töpfer, Vopěnka
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání.

  2. Proběhla diskuse o výzkumných centrech. Kolegium sekce souhlasí s podáním návrhu dr. J. Součka v kategorii B, ovšem po náležitých úpravách. Kolegium souhlasí s vývojem dvou návrhů v kategorii A.

  3. Kolegium sekce předkládá vedení fakulty návrh na sloučení kateder KTI a KMLFM pod názvem Katedra teoretické informatiky a matematické logiky od 1.9.2000 a žádá o vypsání konkurzu na místo vedoucího. Sloučení kateder nebude mít vliv na stávající pracovní smlouvy.

  4. Proděkan Kučera informoval o příznivém vývoji situace kolem přestavby budovy. Momentálně se zdá, že by se mohla na konci léta rozběhnout. Kolegium sekce a komise pro přestavbu budovy budou proto muset zintenzívnit práci na organizaci celé akce.

  5. Proběhla diskuse ohledně propadovosti. Mezi vznesenými návrhy bylo zmírnit pravidla zápisu do letního semestru prvního ročníku či věnovat zvýšenou péči studentům po nástupu na fakultu. Další návrhy mohou být zasílány pedagogické komisi sekce.

  6. Kolegium sekce projednalo neformální žádost kol. Jákla z KNM o přechod na naši sekci. Proděkan Kučera informoval, že matematická sekce ho pravděpodobně potřebuje více, nicméně pokud kol. Jákl bude na své žádosti trvat, sekce souhlasí s jeho přijetím.

  7. Kolegium schválilo proděkanovi Kučerovi přijetí sekretářky na cca 0,5 úvazku.

  8. Kol. Kratochvíl a Kryl podali informaci o jednání AS MFF UK, zjm. o personální politice a otázce odborných lektorů.

  9. Proděkan Kučera s politováním konstatoval neúspěch našich letošních žádostí o granty GAČR. Naopak ocenil kol. Forsta za úspěšný návrh projektu v rámci FRVŠ na UNIXovou laboratoř.

  10. Kol. Forst informoval o některých novinkách: rekonfiguraci sítě, zprovoznění nového terminálserveru a dataprojektoru a WWW stránce s oznámeními pro studenty a zaměstnance (http://www.ms.mff.cuni.cz/news).

Zapsal: Forst