Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 18. listopadu 1999

Přítomni: Čuda, Forst, Koubek, Kryl, Kučera, Hajičová, Nešetřil, Pokorný, Töpfer, Vopěnka
  1. Kontrola zápisů ze dvou předchozích jednání. Proděkan Kučera konstatoval, že způsob, jakým KSI provozuje jeden ze dvou nových dataprojektorů, není zcela v souladu s rozhodnutím o jeho sdílení celou sekcí.

  2. Kolegium sekce souhlasí s tím, aby o rozdělení malého zbytku investičních prostředků rozhodl proděkan Kučera individuálně podle požadavků vedoucích kateder. Návrhy je třeba vznést do týdne.

  3. Vedoucí pracovišť zkontrolují svůj odhad potřeby mzdových prostředků do konce roku s údaji od ing. Petrusové a nahlásí rozdíly. Proděkan Kučera projedná s vedoucími návrhy odměn.

  4. Hospodaření fakulty včetně platební schopnosti je letos bez problémů. Je proto žádoucí rozumně vyčerpat většinu provozních prostředků a sekce jako celek by neměla převádět do příštího roku větší finanční objem.

  5. Kolegium se rámcově dohodlo na strategii nakládání s prostředky přidělenými na výzkumné záměry.

  6. Proděkan Kučera informoval o vývoji situace kolem přestavby budovy. Architekt Beneš předložil prováděcí projekt na první rok přestavby, který obsahuje jinou etapizaci než schválený stavební záměr. Komise pro přestavbu budovy vznesla kritiku tohoto projektu a protestovala proti tomu, že arch. Beneš opět nesplnil požadavek komise na bližší spolupráci a konzultace. Byla vyvolána jednání o částečných změnách předloženého projektu.

  7. Kolegium sekce diskutovalo o situaci na KMLFM a KTI. Vedoucím těchto kateder končí funkční období a prof. Vopěnka navíc odchází do důchodu. Kolegium preferuje variantu namísto těchto dvou kateder vytvořit jednu novou a hledat vhodného kandidáta na vedení takovéto katedry. V případě nutnosti kolegium za přijatelnou ale méně vhodnou variantu pokládá zachování obou kateder.

  8. Kol. Töpfer informoval o postupu našich reprezentantů na světové finále dalšího ročníku soutěže ACM Contest.

  9. Kol. Forst informoval o zprovoznění PC sekce UNIXové laboratoře. Na základě návrhu kol. Hajiče bylo zakoupeno 10 ks výkonných PC s Linuxem.

Zapsal: Forst