Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 7. října 1999

Přítomni: Čuda, Forst, Kučera, Hric, Nešetřil, Panevová, Pokorný, Töpfer, Vopěnka
  1. Proděkan Kučera informoval o situaci kolem budovy. Archiv soudu se definitivně odstěhoval, pan děkan převzal klíče. Díky havarijní opravě rotundy se vlastně zahájila přestavba, což může pomoci celému projektu. Navíc se zdá, že by přes všechny problémy mohly být peníze na první etapu. Naproti tomu přestavba v Karlíně se zkomplikovala a KNM se nestěhuje. Matematická sekce závazně přislíbila odstěhování před začátkem LS 1999/2000, pokud se dostavba zahájí v listopadu.

  2. Kolegium se rozhodlo navrhnout panu děkanovi jako termín na schůzku ohledně personálních otázek 29. říjen.

  3. Proděkan Kučera podal informaci o návrzích na vznik Národních výzkumných center.

  4. Blíží se termín vyhlášení SW projektů na tento rok. Vedoucí byli vyzvání, aby připomněli tento fakt na pracovištích.

  5. Den otevřených dveří bude letos 25.11. Hlavním dopoledním přednášejícím bude kol. Nešetřil, pracoviště byla vyzvána ke jmenování jednoho zástupce pro odpovídání dotazů na dopoledním programu a ke spolupráci s kol. Majerechem na přípravě odpoledního programu.

  6. Vedoucí pracovišť předloží do pondělí 11.10. proděkanovi plánovaný zbytek investic. Osud 1,1 mil. Kč, který měla sekce slíbený, není jasný, rozhodnutí odložíme na začátek listopadu.

  7. Kol. Töpfer zjistí přesnou situaci kolem přechodu studentů z bakalářského na magisterské (navazující) studium.

  8. Kolegium sekce doporučilo přihlášku T. Doležala do soutěže o výroční cenu Bolzanovy nadace za rok 1999.

  9. Proděkan Kučera informoval o tom, že fakulta bude pravděpodobně mít jednoduše dostupné a zvýhodněné pojištění na zahraniční SC u Komeční pojišťovny. Při pojištění u jiné instituce bude fakulta hradit pouze výdaje do výše tohoto zvýhodněného pojištění.

Zapsal: Forst