Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 25. března a 1. dubna 1999

Přítomni: Forst, Koubek, Kryl, Kučera, Nešetřil, Hajičová, Pokorný, Töpfer, Vopěnka


 1. Kontrola zápisu z předchozích dvou jednání - bez připomínek.


 2. Po bouřlivé diskusi došlo kolegium k dohodě o způsobu začlenění prostředků výzkumných záměrů (VZ) do strategie tvorby rozpočtu sekce:

  - katedry, které se podílejí na VZ, nedostanou od sekce další neinvestiční prostředky kromě mezd a pojištění

  - potřeby ostatních tří pracovišť se pokryjí z části rezervy sekce

  - provoz sekce, sítě a laboratoří (SISAL-SS) se pokryje z loňského přebytku

  - z VZ se převede na režii sekce 1,5 mil. Kč.

  Je třeba si ale uvědomit, že takovýto postup je v dalších letech neopakovatelný.


 3. Nové mzdy se budou řídit vnitřním předpisem, který se teprve připravuje a bude hotov v krátké době. Poté se proděkan Kučera sejde s vedoucími pracovišť a projedná individuálně zařazení pracovníků do tříd a změny platů.


 4. Investice budou letos alokovány účelově, nebudou přiděleny na pracoviště, děkan bude konkrétní případy refundovat. Vedle toho je možné investice nakupovat i z běžných provozních peněz, naopak z hlediska fakulty je navýsost žádoucí veškeré nákupy, u nichž je to možné, realizovat jako investice resp. rozšíření investic.


 5. Proděkan Kučera informoval o urgentní akci "metodická centra".


 6. Kolegium schválilo novou strukturu studijních oborů, do budoucna je ale třeba se studijní problematikou dále zabývat.


 7. Naše komise pro SZZ formálně nevyhovuje a kromě toho je třeba ji inovovat. Podle stávajícího a možná i podle právě vznikajícího předpisu by komise měla mít pouze jednoho místopředsedu. Pro jednání ve vědecké radě o schválení nového návrhu komise je třeba předložit stručnou charakteristiku navrhovaných členů, kteří nejsou profesory, docenty nebo nemají titul DrSc.


 8. Kol. Kryl navrhl přesun některých otázek ze souborných zkoušek do SZZ, aby došlo k uvolnění studijních plánů v prvních pěti semestrech. V obecnosti byl návrh přijat, kol. Kryl a Töpfer připraví podrobnější návrh, spolupráce vítána.


 9. Proděkan Kučera stručne informoval o přípravě vnitřních dokumentů fakulty.


 10. Sekce schválila vypsání konkurzu na jedno místo na KSVI.


  Zapsal: Forst