Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 28. května 1998

Přítomni: Forst, Hajič, Koubek, Kryl, Kučera, Nešetřil, Plášil, Pokorný, Töpfer, Vopěnka


 1. Byly schváleny zápisy ze dvou minulých zasedání.

   

 2. Kol. Töpfer informoval o odsouhlasení všech změn ve studijních plánech, které sekce navrhla.

   

 3. Zrušení duplicitní výuky některých předmětů v letním i zimním semetru bylo rovněž příslušnými katedrami akceptováno s výjimkou přednášky "Lineární programování". U této přednášky došlo ke zrušení letního běhu na základě hlasování.

   

 4. Kolegium schválilo stejný postup při rozdělování investičních prostředků jako v minulých letech a pro první etapu odsouhlasilo následující čerpání:

   

  KSVI200tis. Kč
  KAM200tis. Kč
  KSI600tis. Kč
  SISAL200tis. Kč
  SISAL-SS500tis. Kč (ze sekčních peněz)
  SISAL-SS1 000tis. Kč („půjčka“ na infrastrukturu)
  celkem2 700tis. Kč

   

  O zbytku investičních prostředků bude kolegium jednat na podzim.

   

 5. Proběhlo nastavení rozpočtů jednotlivých pracovišť. Vedoucí by měli stav zkontrolovat.

   

 6. V otázce oficiálního anglického názvu sekce panuje naprostá shoda o vhodnosti termínu School namísto oficiálními místy užívaného Section, ale kolem přívlastku není jasno. Slovo Informatics se sice v Evropě poměrně často používá, ovšem na rozdíl od Computer Science to není anglické slovo. Členové kolegia byli proto vyzváni, aby si svůj názor ujasnili a zúčastnili se emailového hlasování (hlasování v procentech, do 3.6.).


 7. Architekt Beneš předložil projekt pro získání stavebního povolení, komise pro přestavbu budovy k němu vznesla řadu připomínek, nicméně v principu projekt odpovídá předchozím jednáním.

   

 8. Na ÚFAL se přihlásilo výrazně více doktorandů než v minulých letech. ÚFAL žádá ostatní pracoviště, zda by nemohla zapůjčit nějakou místnost.

   

 9. S novým zákonem o VŠ bude nutné připravit reedice většiny dokumentů jako je statut fakulty apod. Zájemci o spolupráci mohou kontaktovat např. členy AS.

   

 10. Kolegium schválilo přijetí kol. Vanouška, býv. doktoranda KTI, na jednoroční pracovní poměr.

   

 11. ÚFAL předložil k úvaze nabídku jednoho kolegy ze zahraničí na roční pobyt. Nabízí např. anglickou přednášku o sítích atd. Kolegium navrhuje jej vyzvat k doplnění nabídky o curriculum, reference a stručné syllaby a poté jeho žádost posoudit.

   

 12. Kolegium souhlasí s podáním návrhu na udělení ceny ministra za mimořádné vědecké výkony kol. Matouškovi.

   

 13. Kolegium souhlasí s příspěvkem na vytištění sborníku při příležitosti životního jubilea kol. Panevové ve výši 25 tis. Kč.

   

 14. Kol. Forst informoval o umístění vitriny s pohárem za ACM Contest do UNIXové laboratoře a o zveřejnění informací o nových společných zařízeních sekce na WWW.

   

   

   

   
  Zapsal: Forst