Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 5. března 1998

Přítomni: Forst, Hajičová, Koubek, Kryl, Kučera, Nešetřil, Plášil, Pokorný, Simon, Töpfer

 


 1. Přítomní členové kolegia pogratulovali kol. Töpferovi k vynikajícímu 1. místu našeho studentského družstva, které vedl, ve světovém finále soutěže ACM Contest v Atlantě.

   

 2. Rozpočet:

  - přebytky z roku 1997 se budou převádět na pracoviště přes podrozvahový účet sekce; po nastavení rozpočtu je třeba zkontrolovat, zda vše proběhlo bez chyb

  - výpis nedočerpaných mezd na grantech je k dispozici u proděkana Kučery; reklamace lze podat do 30.3. na HO, rozdíly za sekci již byly vyrovnány, uvnitř sekce se k nim přihlédne při tvorbě nového rozpočtu

  - proděkan Kučera informoval o stavu jednání o novém rozpočtu, odhaduje se zhruba stejný příděl jako v loňském roce

  - za tohoto předpokladu kolegium sekce schválilo návrh výše mzdového limitu pro sekci na letošní rok na 15,5 mil. Kč.

   


 3. Studijní záležitosti:

  - kolegium dlouze diskutovalo o problematice "malého vedlejšího oboru" a na závěr se shodlo na základních tezích, které dopracují do konečné podoby kol. Töpfer a Kučera

  - kolegium projednalo nabídku fyzikálních předmětů pro informatiky a rozhodlo se pro školní rok 1998/99 doporučit studentům informatiky k výběru následující předměty:

  - Fyzika pro nefyziky I a II

  - Elektronika v laboratoři

  - Od principu superpozice ke kvantovým počítačům

  - Astronomická pozorování, modely a zpracování obrazových informací;

  o rozšíření nabídky např. o předměty Fyzikální panorama a Deset esejů o vývoji exaktních věd lze jednat v dalším roce

  - návrh matematické sekce na zabezpečení výuky matematiky v 1. a 2. ročníku nezískal jednoznačnou podporu; dalším jednáním upřesní kol. Töpfer a Vopěnka

  - při té příležitosti kolegium upozornilo na nutnost koordinace koncepcí výuky v paralelních bězích stejné přednášky.

   


 4. Kolegium doporučilo návrh ÚFALu na udělení stříbrné medaile UK J. Benjaminsovi.

   

 5. V otázce delších zahraničních výjezdů sekce doporučuje, aby proděkan zvažoval každý případ individuálně bez zavádění formálních pravidel.

   

   

   

   
  Zapsal: Forst