Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 5. února 1998

Přítomni: Forst, Koubek, Kryl, Kučera, Nešetřil, Plášil, Pokorný, Vopěnka
Host: Fiala


 1. Schválen zápis z dvou minulých jednání.

   

 2. Katedra Matematické logiky a filozofie matematiky předložila na zasedání kolegia informatické sekce návrh na udělení čestného doktorátu Univerzity Karlovy prof. Körnerovi. Kolegium sekce konstatovalo, že působnost prof. Körnera je mezioborová a že se necítí být kompetentní zaujmout zásadní stanovisko, a proto postupuje tento návrh Vědecké radě MFF UK, aby ho posoudila v širších souvislostech.

   

 3. Koleguim schválilo návrh proděkana Kučery na změny v komisích pro SZZ.

   

 4. HO uzavřelo rok 1997, hospodaření sekce skončilo s mírným přebytkem. Letos zatím platí rozpočtové provizorium.

   

 5. Kol. Pokornému bylo poděkováno za práci na propagační brožuře o MFF a byl požádán o doplnění preambule. Současně byl kol. Nešetřil požádán o mírnou úpravu textu o KAM.

   

 6. Kolegium sekce vzalo na vědomí výměnu kol. Mlčka za kol. Simona v PRIS.

   

 7. Kolegium schválilo dva návrhy KAM na udělení stříbrné medaile UK R. Thomasovi a L. Lovászovi.

   

 8. 12. února proběhnou individuální jednání vedoucích pracovišť s panem děkanem o personálních otázkách. Jejich výsledky se bude zabývat následné jednání kolegia, jehož termín se ještě upřesní.

   

   

   

   

   
  Zapsal: Forst