Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 20. listopadu 1997

Přítomni: Forst, Hajič, Koubek, Kryl, Kučera, Nešetřil, Plášil, Pokorný, Töpfer, Vopěnka


 1. Kolegium vyslechlo návrhy na změny studijních plánů předložené koordinátorem kol. Töpfrem jako výsledek jednání PRIS. Schválilo všechny návrhy až na následující:

  - redukce rozsahu přednášky Datové struktury (Koubek) je schválena, nicméně upřesnění této redukce bude předmětem další schůzky zúčastněných stran

  - rozsah, forma a především přesná formulace “fyzikální výuky pro informatiky” je velmi nejasná; tomuto tématu bude věnován čas na dalším zasedání kolegia, které se uskuteční s našimi zástupci VR po jednání AS

  - návrh na změnu názvu a náplně Prosemináře z logiky byl odložen; vzhledem k tomu, že na jednání PRIS nebyl přítomen jmenovaný zástupce KMLFM, je třeba návrh projednat s KMLFM

  - kol. Töpfer byl pověřen projednáním zrušení studenty nepříliš využívaného letního běhu u těch předmětů, které se vyučují v zimním i letním semestru, se zajišťujícími katedrami.

  Sekce musí o celkové koncepci studia jednat v příštím roce v časovém předstihu.

   

 2. Rozdělení zbytku finančních prostředků bylo schváleno tak, jak je předložil proděkan Kučera. Navíc kolegium odhlasovalo nákup kopírovacího zařízení RISOGRAPH podle návrhu kol. Kryla. Zabezpečí kol. Forst.

   

 3. Katedry nejmenovaly své zástupce na DOD. Urychleně provést.

   

 4. Kol. Forst a Kučera informovali o vývoji situace kolem přestavby budovy. Fakulta by měla jmenovat zástupce nebo orgán, který bude vystupovat v jednání s arch. Benešem; stanovisko fakulty k připomínkám komise informatické sekce pro přestavbu budovy se bude projednávat s proděkanem Emmerem – první schůzka bude dnes (20. listopadu) v 15:30.

   

 5. Kol. Pokorný připravil text informatické části propagační brožury o fakultě. Zájemci o pomoc při vytváření definitivní verze jsou vítáni a mohou se na něj obrátit.

   

 6. Vedení fakulty požaduje náměty na drobné opravy pro Správu budov. Za sekci je bude shromažďovat kol. Forst. Termín: 14 dní.

   

 7. Kol. Plášil informoval o připravované smlouvě s firmou Microsoft týkající se licence na používání zdrojového kódu WNT.

   

 8. Příští zasedání kolegia bude 4.12.

   

   

   

   
  Zapsal: Forst