Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 20. března 1997

Přítomni: Forst, Hajičová, Koubek, Kryl, Kučera A., Nešetřil, Pokorný, Töpfer, Vopěnka


 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání - bez připomínek.

   

 2. Kritéria hodnocení pracovišť. Hodinová diskuse skončila bez jakéhokoliv závěru.

   

 3. Studijní plány.

  - Počet povinných hodin pro soubornou zkoušku není shora omezen, takže přednáška kol. Nešetřila Kombinatorika a grafy I byla zařazena mezi povinné.

  - Kol. Hajičová oznámila připravenost pracovníků ÚFALu vést předmět Styl a odborné vyjadřování, ale navrhla jeho přesun do 2. ročníku. Kolegium sekce souhlasí a navrhuje doplnit v 1. ročníku povinnou výuku ročníkovým projektem.

  - Nový plán výuky pravděpodobnosti a statistiky připravuje ve spolupráci s KPMS kol. Král - případné připomínky adresovat jemu.

  - Kolegium odsouhlasilo možnost zahrnout některé předměty matematického základu do požadavků k SZZ. Na patřičných úpravách se začne pracovat.

   


 4. Rozpočet '97. Návrh rozpočtu předložený panem děkanem AS předpokládá přidělení zhruba 31 mil. Kč naší sekci. Kolegium sekce schválilo následující:

  - Mzdový limit 16 mil. Kč bude rozdělen mezi pracoviště dle dohody proděkana Kučery s vedoucími. Navíc každé pracoviště dostává 2% na odměny nebo zvýšení platů dle úvahy vedoucího.

  - Provozní prostředky budou rozděleny podle klíče 17 tis. Kč na zaměstnance, 5 tis. Kč na interního a 500 na externího doktoranda. Dále byly schváleny příspěvky na speciální akce a činnosti.

  - Investiční požadavky kateder a SISALu jsou nižší než zbytek přídělu. Pravděpodobně budou tedy všechny uspokojeny, je třeba se zamyslet nad možnostmi investování do dalších projektů společného významu - např. silný centrální výpočetní server. Jedním z projektů bude zařízení místnosti se společnou dvoustrannou kopírkou (zařizuje SISAL).

  - K definitivnímu rozdělení investic se sekce ještě vrátí. Bezprostředně (po schválení rozpočtu AS) byly uvolněny položky (v tis. Kč):
  SISAL:50PC pro SISAL
  50PC do S2
  40servisní poplatky SUN
  150paměti do stanic O2
  KSVI:50disk do Comenia
  50monitor do laboratoře Carolina
  200PC pro KSVI
  KSI:80zálohování
  25monitor
  100tiskárna
  60disk

  - Stejně jako loni „půjčí“ sekce část prostředků na věci celofakultního zájmu, které budou pravděpodobně hrazeny centrálně. Bezprostředně se uvolňuje:
  150disky pro SunSITE
  200Novell server Bedřich
  300kolejní síť

   

   


  Zapsal: Forst