Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 27. února 1997

 

 

Přítomni: Forst, Hajičová, Koubek, Kryl, Kučera A., Nešetřil, Pokorný, Töpfer, Vopěnka

Host: Zimmermann

 

 

1. Kontrola zápisu z předchozího jednání - bez připomínek.

 

2. Studijní plány. Kolegium schválilo jednomyslně návrh předložený PRIS s výjimkou dvou bodů:

- kol. Nešetřil požádal o zařazení předmětu Kombinatorika a grafy I mezi povinné předměty pro soubornou zkoušku, čímž by počet povinných hodin stoupl na 50 - koordinátor projedná tuto možnost s proděkanem Andělem

- sekce zvažuje rozšířit rozsahu předmětů v 1. ročníku zařazením semináře Verbální komunikace - kol. Hajičová přislíbila projednání garance tohoto předmětu na ÚFALu.

 

3. Rozpočet '97. Vedoucí pracovišť byli opětovně vyzváni, aby předložili své odhady potřebných mzdových prostředků při nových tarifech ale se stávajícími osobními ohodnoceními a požadované investiční prostředky.

 

4. Zkušební a oponentské komise. Za účasti kol. Zimmermanna se jednalo o nápravě situace kolem zkušebních komisí:

- jednou z možností by bylo namísto jedné velké komise pro SZZ vytvořit více specializovaných komisí, jejichž členy by bylo možno adresněji oslovit - kol. Töpfer prověří vazbu na stávající studijní předpisy

- letošní SZZ se budou zkoušet v původní komisi a je tudíž nutné učinit alespoň nezbytné opatření - kolegium schválilo návrhy na rozšíření stávající komise

- pro zlepšení účasti v komisi pro souborné zkoušky se bude muset najít jiný model (např. zvýšení odpovědnosti vedoucích pracovišť)

- pro dosažení stejné úrovně posuzování souborných zkoušek je nutné skutečně zkoušet komisionelně ve skupinách po minimálně třech zkoušejících.

 

5. Přestavba budovy. UK zahrnula projekt přestavby malostranské budovy do plánu investic a v letošním roce bude uvolněna částka přes 1 mil. Kč na zpracování projektu. MFF vypsala výběrové řízení, kol. Forst shromáždí dosavadní připomínky členů kolegia ke studii.

 

6. Ediční činnost MFF. Kol. Nešetřil vyslovil nesouhlas s cenou, za kterou se prodávají jejich poslední skripta. Přestože jsou označena jako sponzorovaná, jejich cena je výrazně vyšší než u skript vydaných loni KAMem. Kolegium navrhlo přešetřit důvody vysoké ceny a možnosti jejího snížení (tisk mimo reprostředisko, prodej mimo Erudio apod.).

 

 

Zapsal: Forst